Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

Catherine Lord

 

Autisme fra 2 – 26 år

Vores forskningsgruppe har igennem de seneste 25 år været så privilegeret at følge 192 børn, som alle blev henvist med mistanke om autisme, inden de fyldte 3 år. I samme periode har vi også fulgt 21 andre børn med udviklingsforstyrrelser, hvor der ikke var mistanke om autisme. Aktuelt er vi fortsat i kontakt med 143 familier, som deltager aktivt i vores studie. I studiet beskriver børn og voksne med autisme og deres familier, hvordan de har det, og hvilke faktorer der kan tænkes at have påvirket deres liv. Vi modtager deres beskrivelser enten personligt eller via papir og online spørgeskemaer.

 

Vi har bl.a. fundet, at:


- det er muligt at diagnosticere autisme validt i 2-års alderen;
- der ses en relativ stabilitet i sværhedsgraden af autistiske symptomer fra tidlig barndom og op igennem           

  ungdomsårene;
- der ses en stærk effekt af forældres deltagelse i tidlig intervention (mellem 2 og 3 år) – selv ved minimal

  deltagelse (20 timer fordelt på 12 måneder);
- tidlige ændringer i sprogudviklingen (særligt i alderen 2 til 4 år) har stor betydning – ved fremskridt tidligt i livet

  ses der en mere lineær progression;
- der findes et signifikant mindretal af voksne, som tilsyneladende ikke længere har nogen observerbare

  symptomer på autisme, og som klarer sig godt i arbejdslivet og i forhold;
- der findes en mindre gruppe af voksne med tydelig autisme, som også klarer sig godt;
- der findes en større andel af voksne, selv dem med IQ inden for normalområdet, som fortsat er meget

  udfordrede.

 

Formålet med foredraget er at præsentere disse og andre fund på en måde, så vi kan bruge dem til at forudsige ændringer, når vi skal forvente ændringer; til bedre at kunne opstille relevante mål for indsatser; og til at blive bevidste om de forskellige veje, som menneskers liv kan følge på tværs af forskellige færdigheder og præstationer.


Tre læringsmål:
1. Deltageren vil være bevidst om forskellige baner ift. sproglig udvikling, sociale færdigheder og adaptive     

    færdigheder hos mennesker med autisme.
2. Deltageren vil kunne nævne miljømæssige faktorer, som er forbundet med bedre resultater.
3. Deltageren vil være i stand til at beskrive milepæle forbundet med fremskridt på forskellige områder, der kan

    bruges som markører og mål for børn med autisme.

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk Tekst

 

 

- Autism from 2 to 26

  

Our research group has been privileged to follow a sample that began with 192 children referred for possible autism under age 3 and another 21 children with developmental disorders, not suspected of autism, for the last 25 years. 

We are currently in touch with 143 families and adults who are still active participating.  This is a purely observational study in which children and adults with autism and their families report to us in person or through paper and online questionnaires how they are doing and about the factors that may have affected their life trajectories.

 

Findings have included the validity of diagnoses of autism made at age 2 and the relative stability of severity of autism symptoms from early childhood through adolescence, a strong effect of parent participation in early intervention (between ages 2 and 3) even at minimal levels (20 hours over 12 months), the importance of early changes in language trajectories, particularly between age 2 and 4, with much more linear progress following early gains; the existence of a significant minority of adults who seem to no longer have any observable symptoms of autism and are doing well in work and relationships, as well as a smaller group of adults with clear autism who also show good outcomes and a greater proportion of adults, even those with IQs in the average range, who continue to face significant challenges.

 

The goal of the talk will be to present these and other findings in a way that we can use them to predict changes when we need to anticipate changes, better select treatment goals, and recognize the heterogeneous and diverse pathways that the lives of people follow across different areas of skill and achievement.

 

 

 

Three learning objectives:

    1. The participant will recognize different trajectories in language development, social skills and adaptive skills in autism.
    2. The participant will be able to name environmental factors associated with better outcomes.
    3. The participant will be able to describe milestones associated with progress in various areas that can be used as markers and goals for children with autism.

 

 

 

 

Citations: 

Lord, C., Bishop, S. & Anderson, D. (2015, May). Developmental trajectories as autism phenotypes. American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics.

 

Pickles, A, Anderson, D, & Lord, C (2014). Heterogeneity and plasticity in the development of language: A 17-year follow-up of children referred early for possible autism.  J Child Psychol. Psychiatry.

 

Bal, VH, Kim, SH, Fok, M & Lord, C (2018). Autism spectrum disorder symptoms from ages 2 to 19 years: Implications for diagnosing adolescents and young adults. Autism Research, E pub ahead of print.

 

Jones, RM, Carberry, C., Hamo, A, & Lord, C (2017). Placebo-like response in the absence of treatment in children with autism.  Autism Research, 10 (9), 1567-1572.

 

  

 

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook